అన్నం అసలు వద్దు, గంజి మాత్రమే ముద్దు,గంజి గొప్పతనం తెలియచేసిన డా. ఖాదర్ వలీ……

By | October 15, 2020

(333)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *