నా 70ఏళ్ల జీవితంలో నేనెప్పుడు మోకాళ్ళ నొప్పితో బాదపడలేదు.మోకాళ్ళ నొప్పికి పసరు వైద్యం.

By | October 21, 2019

(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *