దీపావళి లోపు ఇది ఇంటికి తెస్తే బిచ్చాగాడికైన తర తరాలు తిన్న తరగని ఆస్తి వస్తుంది .

By | October 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *